Wat is jouw Purpose?

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
§ opdrachtnemer: Purposeworx, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
§ opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
§ diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
§ coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Overeenkomst

Van een overeenkomst is sprake wanneer:
• U zich aanmeldt voor mijn diensten of producten, een online of offline training, cursus, programma, seminar of iets dergelijks via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
• Een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard.
• U een (digitaal) product aanschaft via de website.

Annulering

Bedrijven / ondernemers : Annulering is niet mogelijk.

Consumenten / particulieren: Producten en diensten die u via de website aanschaft, kunnen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen worden geannuleerd (herroepingsrecht) door middel van het versturen van een e- mail naar [email protected]

Bij het aanschaffen van een online product of dienst waarbij de levering al tijdens de bedenktijd van 14 dagen plaats vindt, ziet u vanaf het moment dat de cursus start af van het herroepingsrecht. Een online programma is gestart op het moment de eerste les of module online staat en u de inloggegevens hiervoor heeft ontvangen.

Betaling

Betaling ontvang ik uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Als betaling uitblijft dan kan een beroep worden gedaan op een incassobureau. U dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die opdrachtnemer redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

Vervanging

Als door ziekte of overmacht geen training of coaching gegeven kan worden, staat opdrachtnemer vrij een vervanger in te schakelen of de dienst te verplaatsen naar een andere datum.
Verplaatsing trainingsdatum In geval van onvoldoende deelnemers kan ik een trainingsdatum verplaatsen.

Aansprakelijkheid

Bent u ontevreden over een door ons geleverde dienst, dan doen wij ons uiterste best om daar samen met u uit te komen. De aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor die dienst. De aansprakelijkheid voor zaakschade gaat niet verder dan het bedrag dat mijn verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert.

Intellectueel eigendom

Het trainingsmateriaal wat gebruikt wordt in (online) trainingen of programma’s, in werkboeken en dergelijke, is door onszelf ontwikkeld en mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Teksten in nieuwsbrieven, ebooks en op de website mogen niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Inloggegevens die toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

Geheimhouding Vanzelfsprekend

1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.

2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

Close

50% compleet

Wil jij ook direct de nieuwe reeks podcast beluisteren:

Op Verhaal komen met Rik Felderhof en Henny Aben

Laat hier jouw e-mail adres achter